Impresum

Mariniranje
Izdavač: Udruženje Mens sana – vita sana, Fruškogorska 19, Novi Sad
https://mariniranje.rs/
e-pošta: mariniranje@gmail.com
Glavni urednik: Marina Jablanov-Stojanović
Registracion broj medija: IN000722
Osnovano 2017. godine